Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

news

Regulamin konkursu „Koszykówka Jest Kobietą”

07.03.2021

Odsłon: 362

Łukasz Łukaszewski

Razem z toruńskim Studiem Urody Lejdis przygotowaliśmy dla was specjalny konkurs w którym do wygrania będą 3 vouchery o wartości 100 zł do wykorzystania na zabiegi upiekszajace i pielegnacyjne. Regulamin konkursu znajdziecie w tej informacji - Trzymamy za was kciuki!

 Regulamin konkursu "Koszykówka jest Kobietą"

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki, ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz, NIP: 967-059-00-08
2. Fundatorem nagrody jest: Studio Modelowania Sylwetki Lejdis Agnieszka Tietz ul. Zbożowa 7b/4, 87-100 Toruń, NIP: 8792462647
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/kpzkosz (zwanej dalej “Fanpage”)


Warunki uczestnictwa
5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat. W konkursie dopuszcza się także udział osób niepełnoletnich, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udział ich dziecka w konkursie.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na „Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki” https://www.facebook.com/KPZKosz/ oraz profiach "Klub Sportowy Basket 25 Bydgoszcz" https://www.facebook.com/BasketBydgoszcz i "Energa Toruń" https://www.facebook.com/mmks.katarzynki. 
6. Konkurs trwa od 8 marca 2021 r. od godziny 10:00 do 13 marca  2020 r. do godziny 20:00
7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem fan page Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.


Zadanie konkursowe
9. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzeniu na pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem. Pytanie konkursowe „Dlaczego koszykówka jest kobietą?".  Odpowiedź wstaw komentarz pod postem konkursowym na Facebook. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.
10. Organizator wyłonił trzyosobową kosmisję konkursową - wskaże ona osoby, które ich zdaniem w najbardziej pomysłowy i trafny sposób odpowiedzą na pytanie konkursowe. W ten w sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda
12. Nagrodą w konkursie są 3 vouchery zniżkowe na zabiegi upiekszajace i pielegnacyjne w Studiu Urody Lejdis w Toruniu przy ul. Sułkowskiego 5 w Toruniu.  
13. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage. 
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
16. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
17. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
18. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
19. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
20. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 
Postanowienia końcowe
21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
22. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
24. Udział w konkursie jest równoznaczny z jego akceptacją przez uczestnika.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki, ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz, NIP: 967-059-00-08.
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu "Koszykówka Jest Kobietą".
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie w Konkursie "Koszykówka Jest Kobietą".
4. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia zgłoszenia w Konkursie "Koszykówka Jest Kobietą".
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane na fanpage Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki w serwisie Facebook, Komisji Konkursowej oraz fundatorowi nagród w konkursie  "Koszykówka Jest Kobietą".
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)/do organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu zakończenia konkursu oraz w celach archiwizacyjnych przez okres prawem przewidziany.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: biuro@kpzkosz.com lub pocztą tradycyjną na adres Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki, ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz
10. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości dalszego uczestnictwa w Konkursie „Koszykówka jest kobietą”.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 

Newsletter - zapisz się

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń EBL EBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO