Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz

STATUT
KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI
 

Rozdział I.

§ 1.

Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki (w skrócie KPZKosz) zwany dalej „Związkiem” jest dobrowolnym, samorządnym, związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń, mającym na celu uprawianie, rozwój i popularyzację koszykówki.

§ 2.

Związek działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami), przepisów ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25 z 1996r. z późniejszymi zmianami), ustawy o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 z 2005 roku ),Statutu Polskiego Związku Koszykówki (z dnia 7.10 1996r.) oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną..

§ 3.

1. Terenem działania Związku jest obszar województwa kujawsko - pomorskiego, a siedzibą Związku miasto Bydgoszcz.
2. Związek posiada odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Czas trwania Związku jest nieograniczony.

Rozdział II.

Cele i środki działania Związku

§ 4.

1. Celem działania Związku jest:
a) uprawianie, rozwój i popularyzacja koszykówki;
b) koordynacja działań zrzeszonych w Związku członków;
c) sprawowanie wszechstronnej opieki nad organizacjami działającymi w zakresie koszykówki, a będącymi członkami KPZKosz;
d) reprezentowanie spraw okręgowej koszykówki w organizacjach krajowych i zagranicznych.

2. Związek realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie i prowadzenie sportowego współzawodnictwa, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
b) opracowywanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów rozgrywek;
c) organizowanie i prowadzenie szkolenia młodzieżowych kadr wojewódzkich ;
d) szkolenie i doszkalanie trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy sportowych;
e) prowadzenie ewidencji i statystyki zawodników, instruktorów i trenerów, sędziów i działaczy oraz wyników sportowych;
f) nadawanie przewidzianych prawem licencji;
g) prowadzenie działalności integrującej członków Związku;
h) prowadzenie działalności popularyzatorskiej w środkach masowego przekazu;
i) prowadzenie działalności wychowawczej wśród zawodników, instruktorów i trenerów, sędziów i działaczy;
j) rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Związku;
k) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem Statutu, regulaminów oraz uchwał własnych i Polskiego Związku Koszykówki;
l) stosowanie wyróżnień, nakładanie kar na członków i osoby dopuszczające się naruszeń przepisów i zasad obowiązujących w koszykówce, w tym Statutu i regulaminów;
m) podejmowanie innej działalności zmierzającej do realizacji zadań i celów statutowych.

§ 5.

1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Fundusze uzyskane z tej działalności mogą być przeznaczone tylko na cele statutowe Związku.

 

Rozdział III.

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 6.

Członkowie Związku dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków honorowych.
3. Członków wspierających.

§ 7.

1. Członkiem zwyczajnym może zostać klub sportowy, który uczestniczy we współzawodnictwie sportowym, którego siedziba znajduje się na terenie działania Związku.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna popierająca cele Związku i deklarująca pomoc finansową lub organizacyjną na rzecz Związku.

§ 8.

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju koszykówki.
2. Członkowie honorowi posiadają uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 

§ 9.

1. Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są:
a) swoimi działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Związku;
b) popierać i czynnie realizować cele Związku;
c) aktywnie działać na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu koszykówki;
d) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Związku;
e) regularnie opłacać składki i wnosić inne opłaty ustalone przez Zarząd a odnoszące się do rozgrywek organizowanych przez Związek.
2. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo:
a) uczestniczyć w zawodach organizowanych przez Związek;
b) brać udział przez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Członków;
c) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego;
d) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Związku w swojej działalności;
e) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Związku;
f) wyrażać opinię o działalności Związku;
g) oczekiwać pomocy szkoleniowej i organizacyjnej ze strony Związku;
h) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.
3. Swoje prawa i obowiązki członkowie zwyczajni realizują bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli.
4. Skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje przez:
a) rezygnację pisemną złożoną do Zarządu Związku;
b) wykluczenie przez Zarząd na podstawie prawomocnej uchwały za :
działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Związku;
nieusprawiedliwione niebranie udziału w pracach Związku;
zaleganie z opłatą składki członkowskiej;
c) rozwiązania bądź postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenie upadłości członka.
5. Członek zwyczajny może być zawieszony w swoich prawach przez Zarząd Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji Związku . Zawieszenie to polega na okresowym pozbawienia członka zwyczajnego uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach organizowanych przez Związek.
6. Od uchwały Zarządu Związku w przedmiocie wykluczenia lub zawieszenia – członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatrzy odwołanie w ciągu miesiąca od chwili złożenia odwołania. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
7. Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia odwołania wykluczony lub zawieszony członek ma prawo uczestniczyć w rozgrywkach na dotychczasowych warunkach.

§ 10.

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna bądź fizyczna poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Związku, który podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę.
2. Formę i rodzaj wspierania Związku członkowie wspierający ustalają z Zarządem Związku.
3. Członkowie wspierający mogą korzystać z praw członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Skreślenie z listy członków wspierających następuje w wyniku:
a) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Związku;
b) rozwiązania się podmiotu będącego członkiem wspierającym Związku, postawienia go w stan likwidacji lub ogłoszenie upadłości;
c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
5. W przypadku wykluczenia członka wspierającego §9 ust.6 stosuje się odpowiednio.

§ 11.

Członkostwo honorowe ustaje w przypadku określonym w §10 ust. 4 punkt a, b, c.
W przypadku wykluczenia członka honorowego §9 pkt.6 stosuje się odpowiednio.

§ 12.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji według ustalonego wzoru.

 

Rozdział IV.

Władze Związku

§ 13.

Władzami Związku są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 14.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Związku trwa cztery lata.

§ 15.

Uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 16.

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminach przewidzianych niniejszym Statutem.
3. Walne Zebrania Członków dzielą się na:
a) Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków – zwoływane co cztery lata, z upływem kadencji władz Związku;
b) Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków – zwoływane raz w roku;
c) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków – zwoływane na pisemny i zawierający uzasadnienie wniosek co najmniej 1/3 członków Związku, na wniosek Komisji Rewizyjnej a także z inicjatywy własnej Zarządu Związku w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały.

§ 17.

1. O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zebrania powiadomieni muszą być wszyscy członkowie Związku listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed datą zebrania.
2. Materiały dotyczące spraw przewidzianych w programie obrad winny być dostarczone członkom Związku wraz z programem w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. W sprawach nie przyjętych w porządku obrad nie można podejmować wiążących uchwał.

§ 18.

W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, w tym samym dniu - pół godzin później , może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

§ 19.

1. W Walnym zebraniu członków mogą uczestniczyć:
a) z głosem stanowiącym – przedstawiciele członków zwyczajnych, upoważnieni do ich reprezentowania zgodnie z własnym statutem;
b) z głosem stanowiącym – członkowie Zarządu;
c) z głosem doradczym – członkowie Komisji Rewizyjnej;
d) z głosem stanowiącym – przedstawiciele członków wspierających;
e) z głosem doradczym – członkowie honorowi, zaproszeni goście oraz przedstawiciele organów nadzorujących Związek.
2. Czas trwania kadencji władz Związku liczony jest każdorazowo od daty ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków.

§ 20.

Obrady Walnego Zebrania Członków odbywają się na podstawie Regulaminu Obrad opartego na niniejszym Statucie i zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 21.

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu, powołania i odwołania Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów 50% plus jeden głos, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie i bez względu na ich liczebność w drugim terminie.
3. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym na podstawie Regulaminu Wyborów uchwalonego przez Zebranie Członków.
4. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z czteroletniej działalności ustępującego Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;
2) rozpatrywanie wniosków i dezyderatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd lub delegatów Związku;
3) udzielenie - na wniosek Komisji Rewizyjnej - absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku lub poszczególnym członkom Zarządu;
4) wybór i odwołanie Prezesa, członków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Walne Zebranie Polskiego Związku Koszykówki;
5) nadawanie godności członka honorowego Związku;
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Związku;
7) rozpatrywanie skarg członków Związku na działalność Zarządu;
8) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Związku;
9) uchwalanie Regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
10) uchwalanie programu działania Związku;
11) rozpatrywanie innych spraw ujętych w porządku obrad;
12) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za dany rok obrachunkowy.

§23

Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy rozstrzyganie spraw, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

§24

1. Zarząd Związku jest organem władzy działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Związku.
2. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§25

1. Zarząd związku składa się z od 7 do11 członków – w tym Prezesa Zarządu – oraz wybranych spośród siebie: wiceprezesa do spraw szkoleniowych, wiceprezesa do spraw sportowych, sekretarza i skarbnika.
2. Prezes jest wybierany w pierwszej kolejności w oddzielnym głosowaniu spośród kandydatów zgłoszonych przez członków. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzasadnienia.
3. Kandydatów do Zarządu zgłasza wybrany Prezes Zarządu oraz osoby obecne na Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym. Zgłoszenie każdego kandydata wymaga uzasadnienia.
4. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym po wyborach zebraniu. Strukturę organizacyjną, podział funkcji oraz zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu określa Regulamin Zarządu.
5. Prezes i członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje społecznie lub mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

§26

Zarząd odpowiedzialny jest za całokształt działalności Związku i działa w jego imieniu w kontaktach z klubami i innymi organizacjami. Do kompetencji Zarządu należy:
1. Wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zebrania Członków, w szczególności w zakresie kierunków działalności i założeń programowych oraz realizacji celów statutowych Związku.
2. Opracowywanie rocznych programów działań i planów finansowych do ich realizacji.
3. Kierowanie pracą bieżącą, zarządzanie majątkiem i funduszami Związku.
4. Przyjmowanie nowych członków Związku.
5. Ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat odnoszących się do organizowanych rozgrywek.
6. Ustalanie regulaminów sportowych i zasad współzawodnictwa sportowego.
7. Ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do klubu sportowego.
8. Ustalanie niezbędnych warunków jakie należy zapewnić sędziom sportowym dla wypełnienia ich funkcji.
9. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Związku.
10. Nagradzanie i wyróżnianie zasłużonych dla koszykówki: klubów, sekcji, szkoleniowców, działaczy, sędziów i zawodników.
11. Występowanie o nadawanie odznak honorowych, odznaczeń resortowych i państwowych.
12. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Związku.
13. Nakładanie kar regulaminowych na kluby, zawodników, działaczy, sędziów, trenerów i instruktorów.
14. Zawieszanie w prawach członków, wykluczanie oraz skreślanie członków Związku.

§27

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi prezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa inny członek Zarządu.
3. Wszystkie posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§28


1. Zarząd – dla usprawnienia pracy Związku – może powoływać wydziały, komisje i zespoły problemowe, a także inne organy wykonawcze dla prowadzenia określonych dziedzin i spraw.
2. Do prowadzenia rozgrywek oraz podejmowania decyzji w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej Zarząd Związku powołuje Wydział Gier i Dyscypliny.
3. Do prowadzenia spraw szkoleniowych oraz nadzoru nad kadrami wojewódzkimi Zarząd powołuje Wydział Szkolenia.
4. Do prowadzenia spraw sędziowskich Zarząd Związku powołuje Kolegium Sędziów, zwane dalej Kolegium.
5. Czas trwania kadencji Kolegium trwa 4 lata.
6. Przewodniczący jak i pozostali członkowie Kolegium pochodzą z wyboru dokonywanego przez Walne Zgromadzenie Sędziów KPZKosz.
7. Organy, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 wybierane są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Związku w drodze uchwały. Zarząd zatwierdza też w drodze uchwały regulaminy pracy tych organów.
8. Przedstawiciele wydziałów, komisji, zespołów problemowych mogą być zapraszani do udziału w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
9. Zarząd ma prawo odwołać członków komisji, zespołów problemowych, wydziałów i kolegium Sędziów w sytuacji rażącego naruszenia przez nich postanowień Statutu i Regulaminów Związku.

§29

W przypadku braku realizacji określonych zadań członka Zarządu, nieuczestnictwa w zebraniach Zarządu lub działania, które nie gwarantuje wykonywania zadań statutowych Prezes ma prawo przedstawić Walnemu Zebraniu Członków uzasadniony wniosek o odwołanie danego członka Zarządu ze składu Zarządu i ewentualnie pełnionej przez niego funkcji. Odwołania członka Zarządu dokonuje się w sposób przewidziany w Statucie.

§30

1. Praca Zarządu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej oraz innych upoważnionych organów nadzoru, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć wszystkie wnioski i zalecenia przedstawione przez Komisję Rewizyjną lub inne organy kontrolne i złożyć wyjaśnienia dotyczące ich realizacji.

§31

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku i działa w oparciu o Regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków Związku.
3. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Związku;
b) kontrola całokształtu statutowej i finansowo - gospodarczej działalności Związku;
c) prawo składania wniosku w przedmiocie udzielenia lub nieudzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku bądź poszczególnym jego członkom.
d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Komisja Rewizyjna wyraża swoją opinię dotyczącą podjęcia przez Zarząd decyzji co do celowości:
a) nabycia bądź zbycia przez Zarząd nieruchomości, utworzenia lub przystąpienia przez Zarząd do spółek bądź innych organizacji;
b) zaciągnięcia bądź udzielenia przez Związek kredytów lub pożyczek, a także udzielenia poręczenia i gwarancji.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział (z głosem doradczym) w posiedzeniach Zarządu oraz innych organów Związku.
7. Komisja Rewizyjna Związku odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji.
8. Decyzje Komisji zapadają w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Komisji. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Komisji.

§32

1. W razie zmniejszenia się składu władz Związku wymienionych w §13 punkt 2 i 3, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.
3. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.
4. W przypadku ustąpienia Prezesa w trakcie trwania kadencji, wyboru nowego Prezesa dokonuje Zarząd spośród swoich członków wybranych na Walnym Zebraniu.
5. Nie dopuszcza się wyboru nowego Prezesa przez Zarząd spośród członków dokooptowanych do składu Zarządu w czasie trwania kadencji.
6. W sytuacji braku decyzji o wyborze nowego Prezesa spośród członków Zarządu, wybór na tę funkcje następuje na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowania do swego grona nowych członków w miejsce tych, którzy z różnych przyczyn zrezygnowali z pracy w komisji w czasie trwania kadencji, przy czym zawsze co najmniej połowa składu komisji musi pochodzić z wyboru.
8. W przypadku rezygnacji dwóch członków Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym wybrany zostanie nowy skład Komisji.

Rozdział V.

Majątek i fundusze Związku

 

§33


1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Związku składają się:
a) wpływy z tytułu wpisowego i składek członkowskich, opłat transferowych, licencyjnych, uczestnictwa w rozgrywkach mistrzowskich oraz innych imprez i zawodów sportowych;
b) wpływy z darowizn, reklam i umów zawartych z organizatorami zawodów zleconych przez Związek;
c) środki na realizację zadań zleconych;
d) dotacje celowe przekazane do Związku;
e) wpływy z działalności gospodarczej;
f) odsetki bankowe i lokaty terminowe.


§34


Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Związku dotyczących zaciągnięcia zobowiązań i rozporządzania majątkiem Związku oraz w sprawach niemajątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.


§35


Sprawy finansowe Związku realizuje się w oparciu o roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Zarząd Związku.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§36


Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania osób.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku – Walne Zebranie określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku.

§37

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§38

1. Postanowienia niniejszego Statutu zostały uchwalone dnia 15 września 2007r. przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KPZKosz.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w odpowiednim sądzie.

 

Newsletter - zapisz się

Polski Związek Koszykówki Facebook