Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

STATUT KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§1

Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki (w skrócie KPZKosz) zwany dalej „Związkiem”, jako terenowa jednostka organizacyjna jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem sportowym, mającym na celu uprawianie, rozwój i popularyzację koszykówki.

§2

1. Związek działa na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), przepisów ustawy o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.), statutu Polskiego Związku Koszykówki oraz niniejszego Statutu.
2. Związek posiada osobowość prawną.

§3

1. Związek swoim działaniem obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego.
2. W uzasadnionych przypadkach Związek może prowadzić działalność także poza obszarem określonym w pkt. 1.
3. Siedzibą władz Związku jest miasto Bydgoszcz.
4. Związek posiada odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Rozdział II. Cele i środki działania Związku.

§4

Celem działania Związku jest:
1. Popularyzacja, upowszechnianie i rozwój koszykówki we wszystkich formach.
2. Koordynacja zrzeszonych w Związku członków.
3. Reprezentacja spraw związkowej koszykówki w organizacjach krajowych i zagranicznych.

Związek realizuje swoje cele przez:
1. Opracowanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów rozgrywek.
2. Organizowanie prowadzenie szkolenia młodzieżowych kadr wojewódzkich i makroregionalnych.
3. Szkolenie i doszkalanie kadr instruktorsko-trenerskich, sędziów i działaczy sportowych.
4. Organizowanie i prowadzenie sportowego współzawodnictwa, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
5. Prowadzenie ewidencji i statystyki koszykówki: zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy oraz wyników sportowych.
6. Nadawanie przewidzianych prawem licencji.
7. Prowadzenie działalności integrującej członków Związku.
8. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w środkach masowego przekazu.
9. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Związku.
10. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem statutu, regulaminów i uchwał własnych oraz Polskiego Związku Koszykówki.
11. Nakładanie kar na członków i osoby dopuszczające się naruszeń przepisów i zasad obowiązujących w koszykówce, w tym statutu i regulaminów.
12. Podejmowanie innej działalności zmierzającej do realizacji zadań i celów statutowych.

§5

1. Związek może prowadzić działalność promocyjną i gospodarczą w następujących dziedzinach:
produkcja sprzętu sportowego (32.30.Z)
roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)
sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z)
sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z)
wydawanie książek.(58.11.Z)
wydawanie gazet (58.13.Z)
wydawanie materiałów reklamowych (58.19.Z)
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
działalność obiektów sportowych (93.11.Z)
działalność klubów sportowych (93.12.Z)
pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
2. Fundusze uzyskane z tej działalności mogą być przeznaczane tylko na cele statutowe Związku.

 

 

Rozdział III. Członkowie Związku – ich prawa i obowiązki.

§6

Członkowie Związku dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków honorowych.
3. Członków wspierających.

§7

1. Członkiem zwyczajnym Związku może zostać klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej lub spółka akcyjna, która uczestniczy we współzawodnictwie sportowym w koszykówce oraz inne osoby prawne nie mające celów zarobkowych prowadzące działalność w koszykówce.
2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, której zostanie nadana godność członka honorowego drogą uchwały Zarządu Związku.
3. Członkiem wspierającym może być:
a) osoba prawna lub fizyczna popierająca cele Związku i deklarująca pomoc finansową lub organizacyjną na rzecz Związku,
b) inna jednostka organizacyjna, której celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej.

§8

1. Członkostwo zwyczajne Związku nabywa się przez przyjęcie pisemnego zgłoszenia kandydatury (według ustalonego wzoru) przez Zarząd Związku zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
2. Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są:
a) swoimi działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Związku,
b) popierać i czynnie realizować cele Związku,
c) aktywnie działać na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu koszykówki,
d) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Związku,
e) regularnie opłacać składki i wnosić inne opłaty ustalone przez Zarząd a odnoszące się do rozgrywek organizowanych przez Związek.,
3. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo:
a) uczestniczyć w zawodach organizowanych przez Związek,
b) brać udział w Walnych Zebraniach Członków,
c) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
d) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Związku w swojej działalności,
e) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Związku,
f) wyrażać opinię o działalności Związku
g) oczekiwać pomocy szkoleniowej i organizacyjnej ze strony Związku,
h) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.
4. Swoje prawa i obowiązki członkowie zwyczajni realizują bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli (delegatów).

5. Członkostwo zwyczajne w Związku ustaje w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji zgłoszonej przez członka Związku do Zarządu Związku,
b) utraty osobowości prawnej przez podmiot prawny będący członkiem Związku,
c) wykluczenia przez Zarząd Związku na podstawie prawomocnej uchwały:
za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Związku,
nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Związku,
zaleganie z opłatą składki członkowskiej.
d) likwidację bądź postawienie w stan upadłości członka.
6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu, regulaminów Związku lub zaprzestania udziału w rozgrywkach organizowanych przez Związek, PZKosz lub na zlecenie PZKosz – członek zwyczajny może być czasowo zawieszony w swoich prawach przez Zarząd Związku.
7. Od uchwały Zarządu Związku w przedmiocie wykluczenia lub zawieszenia w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo do odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały na piśmie. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

§9

1. Członkiem wspierającym można zostać poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Związku, który następnie przedkłada wniosek Walnemu Zebraniu Członków.
2. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:
a) wystąpienia na piśmie do Zarządu Związku o skreślenie z listy członków Związku,
b) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
c) utraty osobowości prawnej przez podmiot będący członkiem wspierającym.
3. Formę i rodzaj wspierania Związku, członkowie wspierający ustaląją z Zarządem Związku.
4. Członkowie wspierający mogą korzystać z praw członków zwyczajnych.

§ 10

1. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Związku na pisemny wniosek członka zwyczajnego Związku osobom fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym dla rozwoju koszykówki w województwie kujawsko-pomorskim. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzasadnienia.
2. Członkowie honorowi posiadają uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego podczas obrad Walnego Zebrania Członków Związku.

 

 

 

 

Rozdział IV. Władze Związku.

§11

Władzami Związku są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§12

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Związku trwa 4 lata. W przypadku, gdy Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Związku odbywa się przed upływem 4 lat, kadencja wygasa z dniem odbycia tego zebrania.

§13

Uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§14

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminach przewidzianych niniejszym Statutem.
3. Walne Zebrania Członków dzielą się na:
a) Zwyczajne Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków zwoływane raz na cztery lata,
b) Zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków, zwoływane raz w roku, które odbywa się nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego,
c) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, zwoływane na pisemny i zawierający uzasadnienie wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Związku, na wniosek Komisji Rewizyjnej a także z inicjatywy własnej Zarządu Związku w terminie do dwóch miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały.

§15

1. O terminie i miejscu Walnego Zebrania powiadomieni muszą być wszyscy członkowie Związku listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 30 dni przed datą zebrania.
2. Materiały dotyczące spraw przewidzianych w programie obrad (proponowany porządek i regulamin obrad, sprawozdanie Zarządu, itp.) winny być dostarczone członkom Związku nie później niż 14 dni przed datą zebrania.
3. Przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków delegacji mogą zgłaszać propozycje do porządku obrad.

§16

1. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
2. Drugi termin jest zwoływany 30 minut po upłynięciu pierwszego terminu.

§17

1. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć:
a) Z głosem stanowiącym:
po 1 przedstawicielu członków zwyczajnych wymienionych w paragrafie 7 ustęp 1, z wyjątkiem tych, którzy na dzień zwołania zebrania nie biorą udziału w rozgrywkach organizowanych przez Związek, PZKosz lub zleconych przez PZKosz,
po 1 przedstawicielu członków zwyczajnych wymienionych w paragrafie 7 ustęp 1, którzy na dzień zwołania zebrania biorą udział we wszystkich rozgrywkach organizowanych przez Związek,
przedstawiciele członków wspierających w stosunku jeden do jednego.
b) Z głosem doradczym:
przedstawiciele członków zwyczajnych, którzy na dzień odbycia się Zebrania nie biorą udziału w rozgrywkach organizowanych przez Związek, PZKosz lub zleconych przez PZKosz,
członkowie funkcjonujących lub ustępujących władz Związku - Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
członkowie honorowi,
zaproszeni goście,
przedstawiciele organów nadzorujących Związek.
2. Czas trwania kadencji delegatów ograniczony jest do konkretnego Walnego Zebrania Członków.
3. Każdemu z delegatów przysługuje jeden głos.

§18

1. Obrady Walnego Zebrania Członków odbywają się na podstawie Regulaminu Obrad opartego na niniejszym Statucie oraz zatwierdzonego na danym zebraniu.
2. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane, zaś protokół winien zostać przesłany delegatom nie później niż w ciągu 45 dni od dnia odbycia Zebrania.

§19

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu, a także powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy tych delegatów na Walne Zebranie Członków Związku, którzy zostali zarejestrowani i odebrali mandaty na Zebranie.
3. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym, chyba, że Zebranie zdecyduje o głosowaniu jawnym. Nie dotyczy to wyboru Przewodniczącego oraz Prezydium Zebrania, który odbywa się w głosowaniu jawnym.

§20

Do kompetencji Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
2. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Rozpatrywanie wniosków i dezyderatów zgłoszonych przez Zarząd Związku.
4. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi lub poszczególnym członkom Zarządu.
5. Wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Walne Zebranie Polskiego Związku Koszykówki.
6. Nadawanie godności członka honorowego Związku.
7. Przyjmowanie członków wspierających.
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Związku.
9. Rozpatrywanie skarg członków Związku na działalność Zarządu.
9. Uchwalenie zmian Statutu.
10. Uchwalenie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.
11. Uchwalenie programu działania Związku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku.
13. Rozpatrywanie innych spraw ujętych w porządku obrad.

§21

Do kompetencji Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków należą, poza rozpatrzeniem sprawozdania Zarządu Związku z działalności za dany rok obrachunkowy, sprawy wymienione w §20 Statutu z wyłączeniem punktów 2, 4 i 5.

§22

Do kompetencji Nadzwyczajnego Zebrania Członków należy rozstrzyganie spraw, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

§23

1. Zarząd Związku jest organem władzy działającym w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Związku.
2. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu uchwalany przez Komisję Rewizyjną.

§24

1. Zarząd Związku składa się 9 członków - w tym prezesa Zarządu - wybranych na Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Członków.
2. Prezes jest wybierany w pierwszej kolejności w oddzielnym głosowaniu, spośród kandydatów zgłoszonych pisemnie do Biura Związku (dopuszcza się formę mailową) na co najmniej 21 dni przed terminem odbycia się Walnego Zebrania. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzasadnienia oraz pisemnej rekomendacji co najmniej 5 członków zwyczajnych Związku.
3. Kandydatów do Zarządu zgłasza Prezes oraz delegaci obecni na Walnym Zebraniu Związku. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzasadnienia.
4. Kandydaci do Zarządu muszą uczestniczyć w Walnym Zebraniu.
5. Jako pierwszy kandydatów do Zarządu podaje Prezes, musi on podać przynajmniej czterech kandydatów do Zarządu.
6. Co najmniej połowa członków Zarządu wybierana jest spośród kandydatów zaproponowanych przez Prezesa Związku. W przypadku nie uzyskania wymaganej większości głosów przez tych kandydatów, Prezes musi zgłosić nowych kandydatów do Zarządu Związku.
7. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym po wyborach zebraniu. Strukturę organizacyjną, podział funkcji oraz zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu określa Prezes w oparciu o Regulamin Pracy Zarządu.
8. Prezes i członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje społecznie lub mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę alba umowy cywilno-prawnej.

§25

Zarząd odpowiedzialny jest za całokształt działalności Związku i działa w jego imieniu w kontaktach z klubami i innymi organizacjami. Do kompetencji Zarządu należy:
1. Wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zebrania Członków, w szczególności w zakresie kierunków działalności i założeń programowych oraz realizacji celów statutowych Związku.
2. Nadawania w drodze uchwały godności członka honorowego Związku.
3. Nadawanie Odznak Honorowych Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki.
4. Opracowywanie rocznych programów działań i planów finansowych do ich realizacji.
5. Kierowanie praca bieżącą, zarządzanie majątkiem i funduszami Związku.
6. Przyjmowanie nowych członków Związku z wyłączeniem członków wspierających.
7. Ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat odnoszących się do organizowanych rozgrywek.
8. Ustalanie regulaminów sportowych i zasad współzawodnictwa sportowego.
9. Ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do klubu sportowego.
10. Ustalanie niezbędnych warunków, jakie należy zapewnić sędziom sportowym dla wypełnienia ich funkcji.
11. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Związku.
12. Nagradzanie i wyróżnianie zasłużonych dla koszykówki: klubów, sekcji, trenerów, działaczy, sędziów i zawodników.
13. Występowanie o nadanie odznak honorowych, odznaczeń resortowych i państwowych.
14. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Związku.
15. Nakładanie kar regulaminowych oraz dyskwalifikacji na kluby i zawodników, działaczy sędziów, trenerów i instruktorów.
16. Zawieszanie w prawach członków, wykluczania lub skreślania członków Związku.

§26

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi prezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa inny członek Zarządu.
3. Wszystkie posiedzenia Zarządu są protokołowane.
4. Zarząd raz na dwa lata zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie z działalności Związku i przekazać je członkom.

§27

1. Zarząd - dla usprawnienia pracy Związku - może powoływać wydziały, komisje i zespoły problemowe, a także inne organy wykonawcze dla prowadzenia określonych dziedzin i spraw.
2. Organy, o których mowa w punkcie 1 wybierane są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Związku w drodze uchwały. Zarząd zatwierdza też w drodze uchwały regulaminy pracy tych organów.
3. Do realizacji części spraw finansowych Związku Zarząd może ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnik może jednoosobowo reprezentować Związek w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.
4. Przedstawiciele wydziałów, komisji i zespołów problemowych mogą być zapraszani do udziału w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§28

1. Praca Zarządu Związku podlega kontroli Komisji Rewizyjnej oraz innych upoważnionych organów nadzoru, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć wszystkie wnioski i zalecenie przedstawione przez Komisję Rewizyjną lub inne organy kontrolujące i złożyć wyjaśnienia dotyczące ich realizacji.

§29

1. Komisja Rewizyjna Związku jest organem kontroli wewnętrznej Związku i działa w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych z kandydatów zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków Związku.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Związku,
b) uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu Związku,
c) co najmniej raz w roku kontrola całokształtu statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Związku, w tym w szczególności w zakresie prawidłowości, celowości i rzetelności w gospodarowaniu majątkiem Związku,
d) wyłączne prawo składania wniosku w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku bądź poszczególnym jego członkom,
e) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku,
f) rozpatrywanie odwołań członków Związku w przedmiocie uchwał Zarządu w sprawie skreślenia lub okresowego zawieszenia praw członkowskich.
5. Komisja Rewizyjna wyraża swoją opinię dotyczącą podjęcia przez Związek co do celowości:
a) nabycia bądź zbycia przez Zarząd nieruchomości, utworzenia lub przystąpienia przez Zarząd do spółek bądź innych organizacji,
b) zaciągnięcia bądź udzielenia przez Związek kredytów lub pożyczek, a także udzielenia poręczenia i gwarancji.
6. Protokoły z przeprowadzonych kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi, przedkładane są Zarządowi Związku. Komisja ma prawo żądać usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli pracy Zarządu. Ponadto Komisja może w każdym czasie żądać informacji o bieżących pracach Zarządu Związku.
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział (z głosem doradczym) w posiedzeniach Zarządu oraz innych organów Związku.
8. Komisja Rewizyjna Związku odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na pół roku. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji.

§30

1. W razie zmniejszenia się składu władz Związku wymienionych w §11, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.
3. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.
4. W przypadku ustąpienia Prezesa w trakcie trwania kadencji, wyboru nowego prezesa dokonuje Zarząd spośród swoich członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków Związku.
5. Nie dopuszcza się wyboru nowego prezesa przez Zarząd spośród członków dokooptowanych do składu Zarządu w czasie trwania kadencji.
6. W sytuacji braku decyzji o wyborze nowego Prezesa spośród członków Zarządu, wybór na tę funkcję następuje na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Związku.
7. W przypadku rezygnacji więcej niż jednego członka Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym zostanie wybrany nowy skład Komisji.


Rozdział V. Majątek i Fundusze Związku.

§31

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Związku składają się:
a) wpływy z tytułu wpisowego i składek członkowskich, opłat transferowych, licencyjnych, uczestnictwa w rozgrywkach mistrzowskich oraz innych imprez i zawodów sportowych,
b) wpływy z darowizn, reklam i umów zawartych z organizatorami zawodów zleconych przez Związek,
c) środki na realizacje zadań zleconych,
d) dotacje celowe przekazane do Związku,
e) wpływy z działalności gospodarczej,
f) odsetki bankowe i lokaty terminowe.

§32

1. Dla ważności oświadczeń dotyczących zaciągnięcia zobowiązań i rozporządzania majątkiem Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
2. W razie ustanowienia pełnomocnika Zarządu może on podejmować jednoosobowo zobowiązania finansowe w imieniu Związku do wysokości ustanowionego pełnomocnictwa.
3. Formę składania oświadczeń majątkowych i decyzji finansowych regulują odrębne przepisy bankowe, skarbowe i inne, obowiązujące w kraju.

§33

Sprawy finansowe Związku realizuje się w oparciu o roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Zarząd Związku.

§34

Nadzór nad gospodarką finansową Związku sprawuje Komisja Rewizyjna.


Rozdział VI. Postanowienia końcowe.

§35

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy Członków Związku
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku - Walne Zebranie określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku Związku.

§36

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy o sporcie, ustawy Prawo o stowarzyszeniach, przepisy wykonawcze do tych ustaw oraz postanowienia zawarte w statucie Polskiego Związku Koszykówki.

§37

1. Postanowienia niniejszego statutu zostały uchwalone dnia 29 grudnia 2016 roku przez Walne Zebranie Członków Związku.
2. Treść niniejszego statutu stanowi załącznik do uchwały nr 2 Walnego Zebrania Członków Związku z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Newsletter - zapisz się

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO