Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

news

Regulamin konkursu „Kwarantanna z Koszykówką”

07.04.2020

Rozgrywki

Odsłon: 1439

Łukasz Łukaszewski

Razem z firmą TOMADEX S.C. przygotowaliśmy dla was specjalny konkurs w którym do wygrania będą 3 pary skarpet marki KEEZA. Regulamin konkursu znajdziecie w tej informacji - Trzymamy za was kciuki! 

 Regulamin konkursu „Kwarantanna z Koszykówką”

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki, ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz, NIP: 967-059-00-08
2. Fundatorem nagrody jest: TOMADEX S.C., ul. Warszawska 69a, 95-070 Aleksandrów Łódzki.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/kpzkosz (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa
5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat. W konkursie dopuszcza się także udział osób niepełnoletnich, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udział ich dziecka w konkursie.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na „Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki” https://www.facebook.com/KPZKosz/ oraz na profilu „Kujawsko-Pomorska Fundacja Rozwoju Sportu” https://fb.me/KPFRS.
6. Konkurs trwa od 8 kwietnia 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. do godziny 20:00
7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 12 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem fan page Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe
9. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzeniu na pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem foto/video. Pytanie konkursowe „W jaki sposób pamiętasz o koszykówce podczas przerwy w rozgrywkach spowodowanej koronawirusem? Odpowiedź wstaw komentarz i dodaj materiał foto/video” W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.
10. Organizator wspólnie z fundatorem nagrody wybiorą najciekawsze komentarze które ich zdaniem w najbardziej pomysłowy i trafny sposób odpowiedzą na pytanie konkursowe. W ten w sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda
12. Nagrodą w konkursie są 3 pary skarpet marki Keeza.
13. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą.
14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
19. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
20. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
21. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
22. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 


Postanowienia końcowe
23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
24. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
26. Udział w konkursie jest równoznaczny z jego akceptacją przez uczestnika.

Newsletter - zapisz się

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń EBL EBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO